Vol. 9, No. 2, October 2021 Part III

  1. Remote Pedagogy ng/sa SHS-Filipino: Pagsusuri sa Most Essential Learning Competencies ng/sa Filipino sa Senior High School at ang Implikasyong Pedagohikal Nito by Marie Kristel B. Corpin & Cristina D. Macascas
  2. Pagsipat sa Kulturang Waraynon sa mga Piling Awitin ni A. Ramasasa by Eva S. Balbada, EdD & Rowena C. Largo, EdD
  3. Pagdalumat ng mga Nagwaging Piling Siday sa Leyte at Samar by Annabelle L. Balderian, EdD & Rowena C. Largo, EdD
  4. Antolohiya ng mga Piling Alamat ng Bohol by Rosemarie T. Galbo, EdD & Rowena C. Largo, EdD

Comments are closed.